Zaloguj Zarejestruj

Logowanie

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż nowe konto

Pola oznaczone (*) są wymagane
Nazwa firmy *
Imię *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Wood Lark Group

Inaczej popyt netto pokazuje ile faktycznie powierzchni biurowej zostało wchłoniętej przez rynek. Absorpcja jest to różnica pomiędzy wolną powierzchnią w okresie poprzednim (t-1) a tą w okresie bieżącym (t) powiększona o ilość powierzchni najmu brutto oddaną w danym okresie (t).

Prace polegające na przystosowaniu budynku lub jego części do nowej funkcji użytkowej.

Udział powierzchni wspólnych w powierzchni brutto danego budynku, wyrażony w procentach i użytkowany przez wszystkich najemców budynku (np. korytarze, klatki schodowe, zaplecza socjalne itp.). Inaczej: Współczynnik powierzchni wspólnej.

Inaczej: Zarządca nieruchomości. Jest to osoba, która w imieniu właściciela budynku pełni szereg czynności z zakresu zarządzania obiektem m.in. utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, zawieranie umów z dostawcami mediów, rozliczanie najemców z opłat itp.

Dokument formalny o charakterze urzędowym stwierdzający dokonanie pewnej czynności. Na rynku nieruchomości niektóre z czynności muszą zostać dokonanie w takiej formie pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny w wielu przypadkach uzależnia ważność danej czynności od formy aktu notarialnego, np. przy umowach sprzedaży nieruchomości.

Akt notarialny jest zawsze sporządzany przez notariusza w ściśle określonej formie i powinien zawierać grupę określonych informacji jak np. datę jego sporządzenia, miejsce, dane osób biorących udział w akcie, oświadczenia woli stron itp.

Czynność, którą podejmuje rzeczoznawca majątkowy w stosunku do sporządzonego wcześniej przez siebie operatu szacunkowego. Celem aktualizacji wyceny jest:

  • potwierdzenie, że wartość nieruchomości w owym operacie szacunkowym jest aktualna poprzez dokonanie analizy;
  • określenie nowej wartości nieruchomości na dzień dokonywania aktualizacji bądź innej, odpowiedniej, daty

Jest to dokument w formie pisemnej zmieniający warunki wcześniej zawartej umowy. Jest podpisywany np. w przypadku zmiany wysokości czynszu za najem powierzchni.

Przygotowanie powierzchni najmu według szczegółowych wytycznych najemcy przez wynajmującego na jego koszt.

Jest to wyjściowa stawka czynszu przedstawiona w pierwszej ofercie przez wynajmującego lub właściciela nieruchomości. Zazwyczaj wyraża się ją w Euro, rzadziej w PLN. Inaczej: Czynsz wywoławczy.

Jest to ekspertyza przeprowadzana przez kwalifikowanego audytora energetycznego dotycząca podejmowania i realizacji działań mających na celu zracjonalizować wydatki na ogrzewanie budynku. Celem opracowania jest doradztwo i zalecenie określonych rozwiązań wraz z analizą ich opłacalności. I tak audyt energetyczny budynku winien zawierać następujące punkty:

  • inwentaryzację systemu grzewczego obiektu
  • ocenę jego właściwości grzewczych
  • charakterystykę energetyczną budynku
  • przedstawienie sposobów przeprowadzenia termomodernizacji obiektu
  • studium opłacalności każdej z metod
  • zalecenie rozwiązań najbardziej optymalnych dla danego budynku.