Zaloguj Zarejestruj

Logowanie

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż nowe konto

Pola oznaczone (*) są wymagane
Nazwa firmy *
Imię *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *

§1

Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z zasobów Portalu www.officebook.pl.

1.2 Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

– Spółka – Wood Lark Group sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Belwederskiej 9A, 00-761 Warszawa, właściciel Portalu www.officebook.pl.

– Portal - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.officebook.pl

– Użytkownik - podmiot korzystający z zasobów Portalu.

1.3 Każdy Użytkownik decydujący się korzystać z zasobów Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

§2

Zasady korzystania z zasobów Portalu

 

2.1 Korzystanie z zasobów Portalu jest bezpłatne. Jednakże korzystanie z części zasobów Portalu wymaga wcześniejszej rejestracji.

2.2 Rejestracji mogą dokonywać jedynie Użytkownicy biznesowi, tj. osoby korzystające z firmowych adresów poczty elektronicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostali Użytkownicy mogą dokonać rejestracji po uzyskaniu zgody administratora Portalu.

2.3 Rejestracja jest bezpłatna i polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza.

2.4 Korzystanie z zasobów Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2.5 Spółka dokonuje weryfikacji wszelkich danych dostępnych w Portalu z należytą starannością, dane te mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych zawartych w Portalu. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji danych Portalu przed podjęciem decyzji biznesowych.

2.6 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów Portalu. Spółka jest uprawniona do zawieszenia działalności Portalu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.

2.7 Strona www.officebook.pl została przetestowana pod względem poprawnego działania i wyświetlania w większości dostępnych obecnie na rynku przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox >= 3.5.3

Opera 9 i 10

Google Chrome

Apple Safari 4

Microsoft Internet Explorer >= 7

Microsoft Internet Explorer 6 (mogą występować drobne błędy w wyświetlaniu niektórych elementów)

W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu strony. Z tego względu, a także ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zalecamy Użytkownikom zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

§3

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

3.1 Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.2 Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych. Na mailową prośbę Użytkownika Administrator może poprawić dane wprowadzone przez Użytkownika, a także zlikwidować konto Użytkownika założone na Portalu. Dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika zostają usunięte z bazy danych Portalu.

3.3 Jeżeli naruszenie przez Użytkownika zasad Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia.

 

§4

Prawa i obowiązki Spółki

 

4.1 Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie ofert dostępnych na Portalu www.officebook.pl.

4.2 Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź likwidacji konta Użytkownika bez podania przyczyny.

4.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Portalu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

4.4 Spółka nie odpowiada za powstałe niezależnie od niej ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Portalu.

4.5 Spółka podczas realizacji usług może nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem oraz korzystać z pomocy współpracujących partnerów gospodarczych, którzy uprawnieni są do bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.

4.6 Wyłącza się możliwość dostarczania przez Spółkę treści o charakterze bezprawnym.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

5.1 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od daty publikacji.

5.2 W przypadku zmiany Regulaminu Portalu, Użytkownik będzie zobligowany do zaakceptowania nowego Regulaminu przed rozpoczęciem użytkowania Portalu. Brak akceptacji nowego Regulaminu będzie powodował automatyczne zawieszenie konta Użytkownika.

5.3 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.4 Postępowanie reklamacyjne polega na udzieleniu przez Spółkę wyjaśnienia przesłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika odnoszącego się do zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną. Wyjaśnienie powinno zostać przekazane najpóźniej w terminie 36 godzin od wysłania zgłoszenia.